စိတ္တဇရုပ် (၁၅) ပါး


၁။ ကာယဝိညတ်ရုပ်၊
၂။ ဝစီဝိညတ်ရုပ်၊
၃။ သဒ္ဒရုပ်၊
၄။ လဟုတာရုပ်၊
၅။ မုဒုတာရုပ်၊
၆။ ကမ္မညတာရုပ်၊
၇။ ပထဝီရုပ်၊
၈။ တေဇောရုပ်၊
၉။ အာပေါရုပ်၊
၁၀။ ဝါယောရုပ်၊
၁၁။ ဝဏ္ဏရုပ်၊
၁၂။ ဂန္ဓရုပ်၊
၁၃။ ရသရုပ်၊
၁၄။ ဩဇာရုပ်၊
၁၅။ အာကာသဓာတ် ခေါ် ပရိစ္ဆေဒရုပ်။