စိတ်ဓာတ်အားနည်းခြင်း အကြောင်းတရား (၂၅) ပါး

၁။ ကောဓ - အမျက်ထွက်ခြင်း၊
၂။ ဥပနာဟ - ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း၊
၃။ မက္ခ - ကျေးဇူးမဲ့ပြုခြင်း၊
၄။ ပလာသ - တုပြိုင်ခြင်း၊
၅။ ဣဿာ - ငြူစူခြင်း၊
၆။ မစ္ဆရိယ - ဝန်တိုခြင်း၊
၇။ မာယာ - လှည့်ပတ်ခြင်း၊
၈။ သာဌေယျ - စဉ်းလဲခြင်း၊
၉။ ထမ္ဘ - မိုက်မဲခိုင်ခံ့ခြင်း၊
၁၀။ သာရမ္ဘ - သူ့သီလကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊
၁၁။ မာန - စိတ်ကြီးဝင်ခြင်း၊
၁၂။ အတိမာန - အလွန်စိတ်ကြီးဝင်ကြီး၊
၁၃။ မဒ - မာန်ဖြင့် ယစ်ခြင်း၊
၁၄။ ပမာဒ - မေ့လျော့ခြင်း၊
၁၅။ ထိန - စိတ်၏ လျော့ကျခြင်း၊
၁၆။ မိဒ္ဓ - ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊
၁၇။ အာလသျ - ပျင်းရိခြင်း၊
၁၈။ ပါပမိတ္တတာ - ခင်ပွန်းယုတ်နှင့် ပေါင်းဖော်ခြင်း၊
၁၉။ ရူပ - အဆင်း၌ တပ်မက်လွန်းခြင်း၊
၂၀။ သဒ္ဒ - အသံ၌ တပ်မက်လွန်းခြင်း၊
၂၁။ ဂန္ဓ - အနံ့၌ တပ်မက်လွန်းခြင်း၊
၂၂။ ရသ - အရသာ၌ တပ်မက်လွန်းခြင်း၊
၂၃။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗ - အတွေ့၌ တပ်မက်လွန်းခြင်း၊
၂၄။ ခုဒ္ဒါပိပါသ - ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း၊
၂၅။ အရတိ - တရား၌ မမွေ့လျော်ခြင်း။