ကြက်၏ ကောင်းသောအကျင့် (၄) ပါး


၁။ ဝုဋ္ဌာနဉ္စ - သူများရှေးဦးနိုးခြင်း။
၂။ ယုဒ္ဓဉ္စ - ခွပ်ပွဲ၌ ရဲရင့်ခြင်း။
၃။ ဗန္ဓူဟိသံဝိဘာဂဉ္စ - အဆွေအမျိုးဖြစ်သော ကြက်တို့နှင့် စားစရာတို့ကို ခွဲဝေခြင်း။
၄။ ထိယာဘက္ကမဘုတ္တဉ္စ - ကြက်မ၌ မနှိပ်နင်းမူ၍ မေထုန်မှီဝဲခြင်း။