ကြိယာ (၄) မျိုး

၁။ ကတ္ထုကြိယာ - ပြုမူလုပ်ဆောင်သောပုဒ်။

၎င်းမှတစ်ဖန်
(က) ကတ္တုသကမ္မကြိယာ - ကမ္မကာရက လက္ခဏာပါဝင်သော ကြိယာ။
(ခ) ကတ္တုအကမ္မကြိယာ - ကမ္မာကာရက မပါဝင်သော ကြိယာ။
၂။ ဘာဝကြိယာ - သဘောအတိုင်းဖြစ်နေသော ကြိယာ။
၃။ ကာရိုက်ကြိယာ - တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်စေသော ကြိယာ။
၄။ ကိတ်ကြိယာ - မျှော်လင့်ကြံစည်ခြင်းကို ဖော်ပြသော ကြိယာ။