ကြောင်မျိုး (၄) ပါး


၁။ ဇေယော် - ကြိုးစလွယ်တင်၊ အသားဝါသည်။
၂။ ဝေယော် - ရွှေကြိုး ငွေကြိုး ရက်ဟန်ရှိသည်။
၃။ ရှိန်ပုတ် - ဝါဝါစိမ်းစိမ်း ရွှေရွှေရှိသည်။
၄။ ရှိန်တူ - ကြိုးဝိုက်ဝိုက်သဏ္ဌာန်ရှိသည်။