စတုဇာတကမျိုး (၄) ပါး(ဘေသဇ္ဇ)


၁။ ဖာလာ။
၂။ ကရဝေးရွက်။
၃။ ကရဝေးခေါက်။
၄။ ကံ့ကော်ဝတ်ဆံ။