စည် (၃) မျိုး


၁။ ကျည်းပြည်ကဖြစ်သော ဝင်စည်။
၂။ စိန့်ပြည်က ဖြစ်သော စည်ဝန်း။
၃။ မြန်မာပြည်တွင် ဖြစ်သောစည်ဗျော။

တနည်း

၁။ အာတတ - ညာပိတ်၍ ဘယ်ဖွင့်သော စည်။
၂။ ဝိတတ - ဘယ်ပိတ်၍ ညာဖွင့်သော စည်။
၃။ အာတတဝိတတ - နှစ်ဖက်ပိတ် စည်။