စစ်၏ အစီအရင် (၇) ပါး


၁။ သေနင်္ဂ - စစ်၏အင်္ဂါ ခုနစ်ပါး၊
၂။ သေနာဂတိ - စစ်ချီခြင်း လေးပါး၊
၃။ သေနုပဂ - စစ်ကပ်ခြင်း နှစ်ပါး၊
၄။ သေနာယုဒ္ဓ - စစ်ထိုးခြင်း ခြောက်ပါး၊
၅။ သေနာပဋိဂ္ဂဟ - စစ်ခံခြင်း ခြောက်ပါး၊
၆။ သေနာဘေဒ - စစ်ဖျက်ခြင်း ခြောက်ပါး၊
၇။ သေနာနိဝတ္တန - စစ်ပြန်ခြင်း သုံးပါး။