စစ်ရှုံးခြင်း (၇) ပါး


၁။ အစားရိက္ခာမရှိခြင်း၊
၂။ စစ်သည်တို့ စိတ်ပျက်ခြင်း၊
၃။ လက်နက်ခဲယမ်း ရှားခြင်း၊
၄။ ကြယ်လအသွားမမှန်ခြင်း၊
၅။ ပညာရှိ မရှိခြင်း၊
၆။ စစ်သည်ချင်း နှိပ်စက်လှည့်စားခြင်း၊
၇။ စစ်သည်မယား အိမ်၌ ဖောက်ပြန်ခြင်း။