အာဠာဝကဘီလူး၏ လက်နက်ကြီး (၉) ပါး


၁။ လေ။
၂။ မီး။
၃။ ရေ။
၄။ မိုး။
၅။ သဲ။
၆။ ညွန်။
၇။ ပုဆိုး။
၈။ နတ်စက်။
၉။ ဘွဲ့ဖြူ။