အတ္တဒိဋ္ဌိကို ဖျက်ဆီးသောဉာဏ် (၉) ပါး


၁။ နာမရူပ ပဋိစ္ဆေဒဉာဏ်။
၂။ ပစ္စယ ပရိဂ္ဂဟဉာဏ်။
၃။ အနိစ္စဉာဏ်။
၄။ ခုက္ခဉာဏ်။
၅။ အနတ္တဉာဏ်။
၆။ နိဗ္ဗိဒါဉာဏ်။
၇။ မဂ်ဉာဏ်။
၈။ ဖိုလ်ဉာဏ်။
၉။ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်။