ရေလှူသောအကျိုး (၁၀) ပါး

၁။ လျင်မြန်ခြင်း၊
၂။ ကျော်စောခြင်း၊
၃။ စင်ကြယ်ခြင်း၊
၄။ မွတ်သိပ်ခြင်းမှ ကင်းခြင်း၊
၅။ အခြံအရံများခြင်း၊
၆။ အသက်ရှည်ခြင်း၊
၇။ အဆင်းလှခြင်း၊
၈။ ခွန်အားကြီးခြင်း၊
၉။ ပညာကြီးခြင်း၊
၁၀။ ချမ်းသာခြင်း။