ရဟန်းတော်များ မမေ့အပ်သော အရာ (၃) မျိုး

၁။ ရဟန်းဖြစ်ရာနေရပ်နှင့် သိမ် အချိန်ကာလ။
၂။ သောတာပန်ဖြစ်ရာ နေရပ် အချိန်ကာလ။
၃။ ရဟန္တာဖြစ်ရာ နေရပ် အချိန်ကာလ။