ရဟန်း​တော်များ မစားအပ်သော အသား (၃) မျိုး

၁။ မြင်သား- မိမိမြင်ရာအရပ် ၌ သတ်သော အသားကို မစားရခြင်း။
၂။ ကြားသား- မိမိအသံကြားရာအရပ်၌ သတ်သောအသားကို မစားရခြင်း။
၃။ ယုံမှားသား - မိမိအတွက်ရည်၍ သတ်သော အသားဟု ယုံမှားရှိက မစားရခြင်း။
မဇ္စျိမပဏ္ဏာသ - ဇီဝကသုတ်။