ယုံမှားခြင်း (၈) ပါး

၁။ သတ္တရိ ကင်္ခတိ = ဘုရား၌ ယုံမှားခြင်း။
၂။ ဓမ္မေကင်္ခတိ = တရားတော်၌ ယုံမှားခြင်း။
၃။ သံဃေ ကင်္ခတိ = သံဃာတော်၌ ယုံမှားခြင်း။
၄။ သိက္ခာယ သင်္ခတိ = သိက္ခာ သုံးပါး၌ ယုံမှားခြင်း။
၅။ ပုဗ္ဗေန္တေ ကင်္ခတိ = ရှေ့အစွန်း၌ ယုံမှားခြင်း။
၆။ အပရန္တေ ကင်္ခတိ = နောက်အစွန်း၌ ယံမှားခြင်း။
၇။ ပုဗ္ဗေန္တာပရန္တေ ကင်္ခတိ = ရှေ့နောက်စွန်းနှစ်ပါး၌ ယုံမှားခြင်း။
၈။ ဣဒပ္ပစ္စယတာ ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နေသု ဓမ္မေသု ကင်္ခတိ = ဤဇာတိစသော အကြောင်းတရားတို့ကို စွဲ၍ဖြစ်ကုန်သော ဇရာမရဏ စသော အကျိုးတရားတို့၌ ယုံမှားခြင်း။