မာန်တက်ခြင်း (၃) ပါး

၁။ ဇာတိမာန် - ဇာတ်ကိုစွဲ၍ မာန်တက်ခြင်း။
၂။ သဒိသမာန် - ငါနှင့်တန်းတူ ဟု မာန်ပြုခြင်း။
၃။ ဟီနမာန် - ငါကား ယုတ်နိမ့်သူဟု မာန်ပြုခြင်း။