မိန်းမတို့၏ ဂါရဝ (၃) ပါး

၁။ မိခင် ဖခင်တို့ကို ရိုသေခြင်း။
၂။ ယောက္ခမတို့ကို ရိုသေခြင်း။
၃။ မိမိ လင်သားကို ရိုသေခြင်း။