တနင်္ဂနွေဟူသော အခေါ် ပရိယာယ် (၁၁) ပါး၊

နေ ဟူသော အခေါ် ပရိယာယ် (၁၁) ပါး၊
၁။ အာဒိစ္စ၊
၂။ သဝိတ၊
၃။ သူရိယ၊
၄။ ဘာသက္ကရ၊
၅။ အက္က၊
၆။ ဒိဝါကရ၊
၇။ တိက္ခသုံ၊
၈။ တပနော၊
၉။ ဘာဏု၊
၁၀။ သဟဿသု၊
၁၁။ ပဘာကရ။