တေဇောဓာတ် (၁၂) ပါး


(က) သန္တပ္ပနတေဇော လက္ခဏာ (၃) ပါး၊
၁။ နွေးခြင်း၊
၂။ ပူခြင်း၊
၃။ ပြင်းစွာပူခြင်း၊
(ခ) ဒဟတေဇောလက္ခဏာ (၃) ပါး၊
၄။ မွတ်သိပ်ဆာလောင်ခြင်း၊
၅။ စိတ်ချောက်ချားခြင်း၊
၆။ လက်ပစ်ခြေပစ်ရှိခြင်း၊
(ဂ) သီတတေဇောလက္ခဏာ (၃) ပါး၊
၇။ ကြက်သီးထခြင်း၊
၈။ ချမ်းခြင်း၊
၉။ စွတ်စိုခြင်း၊
(ဃ) ပါစကတေဇောလက္ခဏာ (၃) ပါး၊
၁၀။ အစာမကြေခြင်း၊
၁၁။ ပျင်းရိခြင်း၊
၁၂။ တွေဝေခြင်း။