(၇၁) ပါးစု၊ (၇၄) ပါးစု၊ (၇၅) ပါးစု

---------------------------------------------
၇၁ - တ
---------------------------------------------

တေဘုမ္မက သင်္ခါရတရား (၇၁) ပါး Link

---------------------------------------------
၇၁ - သ
---------------------------------------------

သင်္ခါရတရား (၇၁) ပါး Link


---------------------------------------------
၇၄ - ဧ
---------------------------------------------

ဧတဒဂ်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း (၇၄) ယောက် Link


---------------------------------------------
၇၅ - သ
---------------------------------------------

သေခိယ (၇၅) ပါး Link