ပယတ် (၄) ပါး

၁။ သံဝုဋ - နှုတ်ခမ်းကို ပိတ်ခြင်း၊
၂။ ဝိဝဋ - နှုတ်ခမ်းကို ဖွင့်ခြင်း၊
၃။ ဖုဋ္ဌ - နှုတ်ခမ်းကို ထိခြင်း၊
၄။ ဤသံဖုဋ္ဌ - နှုတ်ခမ်းကို စဉ်းငယ်ထိခြင်း။