ဘုရား (၉) ဆူ

၁။ မြတ်စွာဘုရား = မဇ္ဈိမဗွေချက်၊ အလယ်ကွက်၌ နေတော်မူ၏။
၂။ သာရိပုတ္တရာ = ဘုရား၏ တောင်အရပ်၌ နေတော်မူ၏။
၃။ အာနန္ဒာ = ဘုရား၏အနောက်ခ္ငင်၌ နေတော်မူ၏။
၄။ မောဂ္ဂလာန်= ဘုရား၏မြောက်မျက်နှာ၌ နေတော်မူ၏
၅။ ကောဏ္ဍာည = မျက်နှာပြင် အရှေ့ခွင်၌ နေတော်မူ၏။
၆။ ဂဝံပတိ = ဘုရား၏ အနောက်မြောက်၌ နေတော်မူ၏။
၇။ ဥပါလိ = ဘုရား၏ အနောက်တောင်၌ နေတော်မူ၏။
၈။ ခဒိရရေဝတ = ဘုရား၏ အရှေ့တောင်၌ နေတော်မူ၏။
၉။ ရဟုလာ = ဘုရား၏ အရှေ့မြောက်၌ နေတော်မူ၏။