မင်းတို့ မမေ့ရာသော အရပ် (၃) ပါး

၁။ ဖွားရာအရပ်။
၂။ ဘိသိက်ခံရာ အရပ်။
၃။ ရန်အောင်ရာအရပ်။