ပဉ္စ (၅) ပါး

ပဉ္စငါးပါး ဟူသည်ကား ဆေး ဖော်စပ်ရာ၌ သုံးစွဲသော စကားဖြစ်၏။
၁။ အပင်ရှိ အမြစ်အားလုံး။
၂။ အပင်ရှိ ပင်စည် အရိုးအားလုံး။
၃။ အပင်ရှိ အရွက်အားလုံး။
၄။အပင်ရှိ အပွင့်အားလုံး။
၅။ အပင်ရှိ အသီးအားလုံး။
ထိုငါးပါး ပေါင်းစု၍ ဆေးဖော်စပ်ခြင်းကို ပဉ္စငါးပါးဟု ခေါ်ပါသည်။