ဘုရားအလောင်းတော်၏ အကျင့် (၃) ပါး

၁။ လောကတ္ထစရိယ- လောကသတ္တဝါတို့၏ အကျိုးငှာ ကျင့်ခြင်း။
၂။ ဉာတတ္ထစရိယ -ဆွေတော်မျိုးတော်တို့၏ အကျိုးငှာ ကျင့်ခြင်း။
၃။ ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယ - သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်အလို့ငှာ ကျင့်ခြင်း။