မင်းကျင့်တရား (၈) ပါး

၁။ မယ်တော် ခမည်းတော်တို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း။
၂။ သားတော်သမီးတော်တို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း။
၃။ ဆွေတော်မျိုးတော် မှူးမတ်စသည်တို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း။
၄။ ဆင်၊ မြင်း၊ ရဲမက်ဗိုလ်ပါတို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း။
၅။ ရွာငယ် ရွာကြီးတို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း။
၆။ တိုင်းနိုင်ငံ ဇနပုဒ်တို့၌ ကောင်းကျင့်ခြင်း။
၇။ ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း။
၈။ သားငှက်တို့၌ ကောင်းစွာကျင့်ခြင်း။