မြန်မာ (၇) မျိုး

၁။ မြန်မာ၊
၂။ ပြူ၊
၃။ တောင်သူ၊
၄။ ကမ်းယံ၊
၅။ ယော၊
၆။ ရခိုင်၊
၇။ ထားဝယ်။
(သက် ဟူ၍လည်း ရှိသေးသည်)