ပိုးမျိုး (၈၀) ပါး

ကေသာဆံပင်၊ ဆံပင် အရင်းမမြစ်စားသော ပိုး။
၁။ စလာ
၂။ ပိင်္ဂလာ
မတ္ထလုင်ဂံ ၊ ဦးနှောက်စားသော ပိုး။
၃။ ဥမ္မတ္တာ
၄။ အန္တဥမ္မတ္တာ

စက္ခု၊ သောတ၊ ဃာန စားသော ပိုး။
၅။ နှာရုမုခ
၆။ ဒန္တမုခ
၇။ မံသတာ

ဇိဒှါ- စားသော ပိုး။
၈။ ကာမမုခ
၉။ အပ္ပတိဘယ
၁၀။ အပေါလ

ဒန္တံ - သွားရင်းစားသော ပိုး။
၁၁။ စာရန္တ
၁၂။ စာရုဏ
၁၃။ ပန္နက

နခါ၊ ဆဝိ၊ လောဟိတံ၊ ခြေသည်းလက်သည်း၊ အရေပါး၊ သွေး စားသောပိုး
၁၄။လေဟ။
၁၅။ ဆဝ
၁၆။ ဆဝဠ

အဋ္ဌိမိဉ္စံ၊ မံသံ၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ၊ အသားစားသောပိုး။
၁၇။ တူလန
၁၈။ ရတ္တ
၁၉။ လောဟိတ

ကဏ္ဌမူလံ၊ လည်ချောင်းလည်ပင်း စားသော ပိုး။
၂၀။ ဝေရမ္ဘ
၂၁။ မဟာဝေရမ္ဘ

ဝက္ကံ၊ အညှို့စားသော ပိုး။
၂၂။ ဝဿာဘာ
၂၃။ ဝတ္တဝဿာဘာ

ဟဒယံ၊ နှလုံးစားသော ပိုး။
၂၄။ ဒန္တ
၂၅။ မဟာဒန္တ
၂၆။ ရောဟိတ
၂၇။ မဟာရာဟိတ

ယကနံ၊ အသည်းကို စားသော ပိုး။
၂၈။ ဝရုဏ
၂၉။ ကဏှ
၃၀။ သီဝလ
၃၁။ မဟာ သီဝလ

ပိဟကံ၊ အဖျဉ်းအရင်းကို စားသော ပိုး။
၃၂။ အဋ္ဌိဝိဒ္ဓ
၃၃။ အဒဋ္ဌှသဒ္ဒ
၃၄။ အဋ္ဌီသီဝလ
၃၅။ အဋ္ဌိသင်္ဂါတ
၃၆။ မုဉ္စာ
၃၇။ မုဉ္စာသီဝရ

ပပ္ဖါသမူလံ။ အဆုတ်စားသော ပိုး။
၃၈။ သေတ
၃၉။ လောဟိတ
၄၀။ ကာလ
၄၁။ ကာလသီဝရ
၄၂။ စုကာ
၄၃။ မဟာစုကာ

အန္တံ၊ အူမ အူရင်း စားသောပိုး။
၄၄။ စုရန္တ
၄၅။ မဟာစုရန္တ
၄၆။ သိပ္ပ
၄၇။ အဟာသိပ္ပ
၄၈။ အန္တဝရ
၄၉။ ပက္ကာဝရ

အမာသယံ၊ အစာသစ် အစာဟောင်းစားသောပိုး၊
၅၀။ ဥစဝ
၅၁။ ဩစဝ
၅၂။ နေစဝါစ

ပိတ္တံ၊ သေမှံ၊ ပုဗ္ဗော၊ လောဟိတံ၊ သေဒေါ၊ မေဒေါ၊ အဿု၊ ဝသာ၊ သည်းခြေ၊ သလိပ်၊ ပြည်၊ သွေး၊ ချွေး၊ အဆီ၊ အခဲ၊ မျက်ရည်၊ ဆီကြည်တို့ကို စားသောပိုး။
၅၃။ သဉ္စဝ
၅၄။ နီလာ
၅၅။ ပီတ
၅၆။ ဥလာရ
၅၇။ နကာ
၅၈။ အသမုခ
၅၉။ ဝဟန
၆၀။ ဝဟတ္တ
၆၁။ နဝဟ
၆၂။ မုဉ္စက
၆၃။ ဝိသာလမဟာပဉ္စက

ဝတ္တုံ၊ ဟဒယဝတ္ထုကို စားသောပိုး။
၆၄။ အတိမုခ
၆၅။ ဇာလမုခ

ပုရတ္ထိမကာယ၊ ရှေ့ဖြစ်သော ကိုယ်ကာယကိုစားသော ပိုး။
၆၆။ ကရ
၆၇။ ကရဒန္တီ
၆၈။ ကရဏီယ
၆၉။ ကဏ္ဏ
၇၀။ ဟနက

ပစ္ဆိမကာယံ ၊နောက်ကာယကိုစားသော ပိုး။
၇၁။ လောဟမုခ
၇၂။ မဟာလောဟမုခ
၇၃။ အသာလောဟမုခ
၇၄။ မဟာအသာလောဟမုခ
၇၅။ နှာရုမုခ

ဟေဋ္ဌိမကာယံ၊ အောက် ကာယကိုစားသောပိုးတို့ဖြစ်ကြသည်။
၇၆။ စဏ
၇၇။ စဏ္ဍသီဝရ
၇၈။ စေဓိစဏ္ဍ
၇၉။ ဇနသီလ
၈၀။ ပုထုလ

ပထမ တောင်လေးလုံး ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးသားစီရင်တော် မူအပ်သော သူဓမ္မဝတီတိုက်ထုတ် စတုဂီရိ ရှုဖွယ်ကျမ်းဒုတိယ (၈) စောင်တွဲမှ စာမျက်နှာနံပါတ် (၄၄၂) (၄၄၃) (၄၄၄) (၄၄၅) တို့မှ ဖြစ်ပါကြောင်း။