မိုးခေါင်ခြင်း နိမိတ် (၂) ပါး

၁။ ငှက်တို့သည် သစ်ပင်နိမ့်၌ အသိုက်ပြုခြင်း။
၂။ ပုစွန်တို့သည် ရေစတွင် တွင်းဝထားခြင်း။