လှိုင်းတံပိုးကြီးမျိုး (၃) ပါး

၁။ မဟိန္တာဝိစိ - ယူဇနာခြောက်ဆယ်တိုင်အောင်။
၂။ ဂင်္ဂါဝိစိ - ယူဇနာငါးဆယ်တိုင်အောင်။
၃။ ရောဟနဝိစိ - ယူဇနာလေးဆယ်တိုင်အောင်။