ဝတ္ထုရုပ် (၆) ပါး

၁။ စက္ခု - မျက်စိ။
၂။ သောတ - နား။
၃။ ဃာန - နှာခေါင်း။
၄။ ဇိဝှာ - လျှာ။
၅။ ကာယ - ကိုယ်။
၆။ ဟဒယ - နှလုံး။