သုညတရား (၁၂) ပါး

၁။ န သတ္တော - ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကား နာမ်ရုပ်သာဖြစ်၏။ သတ္တဝါမဟုတ်၊
၂။ န ဇီဝေါ - ... ဇီဝမဟုတ်၊ အသက်မဟုတ်၊
၃။ န နရော - ... လူမဟုတ်၊ နတ်မဟုတ်၊
၄။ န မာဏဝေါ - ... လုလင်မဟုတ်၊
၅။ နဣတ္ထိ - ... မိန်းမမဟုတ်၊
၆။ န ပုရိသော - ... ယောက်ျားမဟုတ်၊
၇။ န အတ္တာ - ... အတ္တမဟုတ်၊
၈။ န အတ္တနိယံ - ... အတ္တပိုင် ပစ္စည်းမဟုတ်၊
၉။ နာဟံ - ... ငါမဟုတ်၊
၁၀။ န မမ - ... ငါ၏ ဥစ္စာမဟုတ်၊
၁၁။ န အညဿ - ... သူတပါး၏ ဥစ္စာမဟုတ်၊
၁၂။ န ကဿစိ - ... တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ဥစ္စာမဟုတ်။