မုဒ္ဓါဘိသိက်သွန်းရာတွင် ပါဝင်သော အရာ (၇) ပါး

၁။ ပွဲလျက်၊
၂။ ထောပတ်၊
၃။ ကုလားစပါး၊
၄။ နေစာမြက်၊
၅။ နှမ်း၊
၆။ သကြား၊
၇။ ကရမက်။