ပညာပွားရာသောအကြောင်းတရား (၈) ပါး

၁။ ( သု ။သုဏေယျ = ကြားနာရာ၏)
၂။ ( စိ ။ စိန္တေယျ = ကြံစည်ရာ၏)
၃။ ( ပု ။ ပုစ္ဆေယျ = မေးမြန်းရာ၏)
၄။ ( ဘာ ။ ဘာသေယျ = ပြေဆိုရာ၏)
၅။ ( ဝိ ။ ဝိစာရေယျ = စူးစမ်းရာ၏)
၆။ ( လိ ။ လိခေယျ = ရေးသားရာ၏)
၇။ ( သိ ။ သိက္ခေယျ = လေ့ကျင့်ရာ၏)
၈။ ( ဓာ ။ ဓာရေယျ = နှုတ်ငုံဆောင်ရာ၏)