ရဟန်းဖြစ်ကြောင်း (၅) ပါး

၁။ ဝတ္ထုသမ္ပတ္တိ - ပဉ္စင်းလောင်း၏ အင်္ဂါပရိက္ခရာ ပြည့်စုံမှုရှိရခြင်း။
၂။ ဉတ္တိသမ္ပတ္တိ - ဉတ်၏ ပြည့်စုံပီသမှုနှင့် ပြည့်စုံရခြင်း။
၃။ ကမ္မဝါစာသမ္ပတ္တိ - ကမ္မဝါစာ၏ ပြည့်စုံပီသမှု ရှိရခြင်း။
၄။ သီမာ သမ္ပတ္တိ - သိမ်၏ ဝိပတ္တိကင်းစင် သမ္ပတ္တိဝင်၍ အပြစ်ကင်းစင်မှု ရှိရရခြင်း။
၅။ ပရိသာသမ္ပတ္တိ - ရဟန်း ပရိသတ် ပြည့်စုံလုံလောက် စင်ကြယ်မှုရှိရခြင်း။