ပြေး၍ မတင့်တယ်သောသူ (၄) ဦး

၁။ ပြည့်ရှင်မင်း - ဤမင်းသည် ရာဇဣန္ဒြေမရှိ သူရသတ္တိမှ လည်းကောင်း၊ တည်ကြည်ခြင်းမှလည်းကောင်း ကင်း၏ဟုကဲ့ရဲ့ရာ၏။
၂။ မင်းစီးဆင် - တောဆင်ရိုင်းကဲ့သို့ မယဉ်ကျေးဟု ကဲ့ရဲ့ရာ၏။
၃။ ရဟန်း - တည်ကြည်ခြင်းမှမရှိ။ ဣန္ဒြိယသံဝရသီလမှ ကင်းသည်ဟု ကဲ့ရဲ့ရာ၏။
၄။ မိန်းမ - ယောက်ျား ကဲ့သို့ ကလက်၏ဟု ကဲ့ရဲ့ရာ၏။