မိုးနှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက်

၁။ ဆိုကားဆို၏ အမှုကို မပြုသောပုဂ္ဂိုလ်။
၂။ ဆိုကားမဆို အမှုပြုသောပုဂ္ဂိုလ်။
၃။ ဆိုလည်းဆို၏ အမှုကိုလည်း ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်။
၄။ ဆိုလည်းမဆို အမှုကိုလည်း မပြုသောပုဂ္ဂိုလ်။