မကိုးအပ်သည့် (၃) ပါး

၁။ မာန်ကို မကိုးအပ်။
၂။ အားကို မကိုးအပ်။
၃။ စည်းစိမ်ကို မကိုးအပ်။