ဗြာဟ္မစရိယတရား (၁၀) ပါး

၁။ ဒါန။
၂။ ဝေယျာဝစ္စ။
၃။ ပဉ္စသီလ။
၄။ အပ္ပမညာ။
၅။ မေထုနဝိရတိ။
၆။ သဒါရသန္တောသ။
၇။ ဝီရိယ။
၈။ ဥပေါသထင်္ဂ။
၉။ အရိယမဂ္ဂ။
၁၀။ သာသနာ။