မုဒ္ဓါဘိသိက် သွန်းလောင်းရာ အင်္ဂါ (၅) ပါး

၁။ အသမ္ဘိန္နမင်းမျိုးမှန်ခြင်း။
၂။ မင်းကျင့်တရား တည်ခြင်း။
၃။ တိုင်းသူပြည်သား တို့အား သားတော် မြေးတော်ကဲ့သို့ ချစ်ခြင်း။
၄။ မေတ္တာစိတ်မျှတခြင်း။
၅။ တိုင်းသူပြည်သားတို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်း။