သစ်ပင်နှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက်

၁။ ပုဂ္ဂိုလ်ကား သီလမရှိဘဲ၊ ပရိသတ်ကား သီလရှိ၏။
၂။ ပုဂ္ဂိုလ်ကား သီလရှိ၏၊ ပရိသတ်ကား သီလမရှိ။
၃။ ပုဂ္ဂိုလ်လည်း သီလရှိသည်၊ ပရိသတ်လည်း သီလရှိသည်။
၄။ ပုဂ္ဂိုလ်လည်း သီလမရှိ၊ ပရိသတ်လည်း သီလမရှိ။