ပညာ၏ တန်ဖိုး (၃) မျိုး

၁။ ပညာသည် လူခိုးလို့လည်း မရနိုင်။
၂။ ပညာသည် မည်၍ မည်မျှ ဟူ၍ တန်ဖိုးလည်း မဖြတ်နိုင်။
၃။ ပညာသည် ပေး၍လည်း မကုန် သုံး၍လည်း မကုန်နိုင်။