နံ့သာမျိုး (၄) ပါး

၁။ ကုင်္ကုမံ။
၂။ လေးညှင်းပွင့်။
၃။ ကမျည်း။
၄။ တောင်ဇလပ်။