ဓားရေး (၃၇) မျိုး

၁။ ဓားချီ
၂။ ဓားခင်း
၃။ မျက်နှာကာ
၄။ ဓားလှ
၅။ ဓားလျှိုး
၆။ မှောက်ထိုးရပ်
၇။ ရင်ခွဲ
၈။ အသားလှန်
၉။ ဓားခုတ်
၁၀။ ဇင်ယော်သုတ်
၁၁။ တဖက်ထိုး
၁၂။ ရှေ့လှည်း
၁၃။ နောက်လှည်း
၁၄။ ရွှေနှုတ်မြွက်ယာလှ
၁၅။ ရွှေနှုတ်မြွက်ဝဲလှ
၁၆။ စွန်သုတ်
၁၇။ ပါးကပ်
၁၈။ ပန်းကုံးဖြတ်
၁၉။ ဓားလွှင့်
၂၀။ ပန်းကုံးသီ
၂၁။ ဆက်ရန်ခုတ်
၂၂။ မီးတိုင်ပြ
၂၃။ ပိုးခြည်လွှာ
၂၄။ သက်တင်ရေသောက်
၂၅။ ဘယက်လည်လျောက်
၂၆။ ဒေါင်းမြီးကာ
၂၇။ ကျားမြီးဆွဲ
၂၈။ ဓားရွက်
၂၉။ လက်ကောက်ဝတ်
၃၀။ မောင်းကပ်
၃၁။ ရွှေနှုတ်လည်လျောက်
၃၂။ နောက်လည်လျောက်
၃၃။ ဓားသွဲ့
၃၄။ ဓားပြ
၃၅။ တဖက်နှုတ်
၃၆။ နှစ်ဖက်နှုတ်
၃၇။ နောက်လှည့်

တွင်းသင်းဝန်ဖွဲ့ ဓားရေးသုံးဆယ့်ခုနစ်ချင်းလူးတားမှ