ရဟန်းတို့ဆဲရေးခြင်း (၁၀) ပါး

၁။ ဇာတိ = ယုတ်မာသောအမျိုးဟု ဇာတိကိုဖော်ပြ၍ ဆဲရေးခြင်း။
၂။ နာမ = ယုတ်မာသောအမည်ဟု အမည်ကိုဖော်ပြ၍ ဆဲရေးခြင်း။
၃။ ဂေါတ္တ = ယတ်မာသောအနွယ်ဟု အနွယ်ကိုဖော်ပြ၍ ဆဲရေးခြင်း။
၄။ ကမ္မံ = ယုတ်မာသောအမှုဟု အမှုကိုဖော်ပြ၍ ဆဲရေးခြင်း။
၅။ သိပ္ပံ = ယုတ်မာသောအတတ်ဟု အတတ်ကိုဖော်ပြ၍ ဆဲရေးခြင်း။
၆။ အာဗာဓာ = ယုတ်မာသောအနာဟု အနာကိုဖော်ပြ၍ ဆဲရေးခြင်း။
၇။ လိင်္ဂိကံ = ယုတ်မာသောအသွင်ဟု အသွင်ကိုဖော်ပြ၍ ဆဲရေးခြင်း။
၈။ ကိလေသာ = ယုတ်မာသောကိလေသာဟု ကိလေသာကိုဖော်ပြ၍ ဆဲရေးခြင်း။
၉။ အာပတ္တိ = ယုတ်မာသောအာပတ်ဟု အာပတ်ကိုဖော်ပြ၍ ဆဲရေးခြင်း။
၁၀။ အက္ကောသ = ယုတ်မာသောဆဲရေးခြင်း။