ရတနာပုံ နေပြည်တော်ရှိ ဥယျာဉ် (၂၁) ရပ်

၁။ မဟာဟေမာဇလ၊
၂။ မဟာအာသောက၊
၃။ မဟာအဉ္စနကေသီ၊
၄။ မဟာသီရိသုမန၊
၅။ မဟာသီရိဘုဉ္ဇန၊
၆။ မဟာသီရိဖလ္လက၊
၇။ မဟာသိဒ္ဓိဗလ၊
၈။ မဟာဇေယျဗလ၊
၉။ မဟာသီရိမန္ဒာဝရ၊
၁၀။ မင်္ဂလာဥယျာဉ်တော်၊
၁၁။ မဟာသီရိဟေမဝန်၊
၁၂။ သီရိမနော်ပထ၊
၁၃။ မဟာပဒုမ၊
၁၄။ မဟာမေဃဝန၊
၁၅။ သီရိမဟိဿရ၊
၁၆။ မဟာမုဒ္ဓိတ၊
၁၇။ မဟာဒေဝတာ၊
၁၈။ မဟာသီတလ၊
၁၉။ မဟာဂီရိစိတြစဉ်၊
၂၀။ သီရိမနော်ရမ္မ၊
၂၁။ မဟာဂီရိနန္ဒဝန်။