သား (၄) ပါး

၁။ အတြဇ - မိမိကိုစွဲ၍ဖြစ်သော သား။
၂။ ခေတ္တဇ - အိပ်ရာ၊ ပလ္လင် ရင်ခွင်၌ဖြစ်သော သား။
၃။ အန္တေဝါ သိက - တပည့်ခံ၍ အတတ်ပညာသင်သော သား။
၄။ ဒိန္နက - သူတစ်ပါးတို့က မွေးစေရန်ပေးသော သား။