ပုတ်ခတ်ပြစ်မရှိ အရပ် (၅) ဌာန

၁။ အများထွက်ဝင်ရာ တံခါး။
၂။ အများသွားသည့် လမ်း။
၃။ စျေး။
၄။ ဗိုလ်ပါအများ စုရုံးရာ အရပ်။
၅။ မင်းပွဲသဘင်။