သံအမတ်မျိုး (၃) ပါး

၁။ မိတ်ဆက်ရန်လာသော သံအမတ်။
၂။ စစ်ဖြစ်ရန် ချိန်းဆိုသော သံအမတ်။
၃။ စစ်ပြေရန် ချုပ်ဆိုရန် လာသော သံအမတ်။