မိုး (၄) မျိုး

၁။ ချုန်းသာ ချုန်း၍ မရွာသော မိုး။
၂။ ရွာရုံသာရွာ၍ မချုန်းသော မိုး။
၃။ ချုန်းလည်းချုန်း ရွာလည်း ရွာသော မိုး။
၄။ ချုန်းလည်း မချုန်း ရွာလည်းမရွာသော မိုး။
(ပုဂ္ဂလပညတ် နှင့် စတုက္က အင်္ဂုတ္တိုရ်)